Groupement des Amis du Rail asbl (G.A.R.)

 

 

 

 

2013

 40 JOER

2013

35 JOER

Zënter 40 Joer um Zuch

iwwer 300 Mol op d'Belsch Plage

 

 

 

 

 

Am Joer 2013 feiert de G.A.R. gläich 2 ronn Gebuertsdeeg:

- säit der Grënnung vum Veräin 1973 sinn 40 Joer vergaangen.

- säit dem éischten direkten Zuch vu Lëtzebuerg op Blankenberge 1978 sinn 35 Joer vergaangen.

2013 feiert der G.A.R. 2 runde Geburtstage im selben Jahr:

- seit der Gründung des Vereines im Jahre 1973 sind 40 Jahre vergangen.

- seit der ersten Fahrt eines direkten Zuges von Luxemburg nach Blankenberge 1978 sind 35 Jahre vergangen.

En 2013 le G.A.R. fête en même année 2 anniversaires ronds:

- Depuis la fondation de l'association en 1973, 40 ans ont passés.

- Depuis la première circulation d'un train direct du Luxembourg vers Blankenberge en 1978, 35 ans ont passés.

In 2013 the G.A.R. celebrates 2 anniversaries in the same year:

- Since the foundation of the association in 1973, 40 years have elapsed.

Since the first direct train run from Luxembourg to Blankenberge in 1978, 35 years have elapsed.

Am Joer 2013 sinn et 40 Joer, dass den G.A.R. als Associaion sans but lucratif vun engem haarden Kär Eisebunnsfrënn gegrënnt gouf.

Schons virdrun goufen eng Rei Aktivitéiten an der deemoleger ALACF (association luxembourgeoise des amis du chemin de fer) entwéckelt a et gouf erkannt, dass et eigentlich misst méiglech sinn, d'Eisebunn als Transportmëttel bei de Leit dobaussen nees vill méi attraktif ze maachen.

Im Jahre 2013 sind es 40 Jahre her, dass der G.A.R. als Vereinigung  ohne Gewinnzweck von einigen engagierten Eisenbahnfreunden gegründet wurde.

Vorher wurden bereits ein paar Aktivitäten in der damaligen ALACF (Luxemburgische Vereinigung von Eisenbahnfreunden) entwickelt und es wurde erkannt, dass es eigentlich möglich sein müsste, das Transportmittel Eisenbahn bei den Leuten wieder attraktiver zu machen.

En 2013, il y a 40 ans que le G.A.R. fût crée comme association sans but lucratif par quelques amis fervents du chemin de fer.

 

Déjà avant fûrent développées des activités dans l'ancienne ALACF (association luxembourgeoise des amis du chemin de fer) et il a été constaté, qu'en forme il devrait être possible de rendre, le chemin de fer comme moyen de transport plus attractif auprès du grand public.

In 2013, it is 40 years ago, that the G.A.R. has been created as association without benefit purpose by some enthusiasts of railway.

 

Even before this, some activities were developped by the members of the former ALACF (luxembourgish association of railway friends) and it was realised, that actually it might be possible, to make railway transportation even more attractive for the people.

 

 

CFL 4017  "40 Joer GAR & 35 Joer Lëtzebuerg-Blankenberge-Express" den 08.08.2013 am CRM zu Lëtzebuerg

GAR 'Rendez-Vous' an der neier Lakéierung den 07.07.2012 zu Beetebuerg CFL 3002 'BLANKENBERGE' den 15.07.2012 zu Blankenberge

 

CFL 4017  "GAR" Lëtzebuerg 12.08.2013 CFL 4017 "GAR" Beetebuerg 13.08.2013 (©mw)

 

Jacques Klees, den 200 000 tausendsten Client um Lëtzebuerg-Blankenberge-Express, den 15.08.2013