Groupement des Amis du Rail asbl

 

 

 

LUXEMBOURG - BLANKENBERGE EXPRESS

 

 

Bewirtung  -  Restauration  -  Dishes  -  Restauratioun

 

DAS FRÜHSTÜCK

Es besteht die Möglichkeit im Speisewagen ein komplettes Frühstück einzunehmen. Dieses besteht aus 2 Brötchen, 1 Croissant, Streichwurst, Marmelade, Käse sowie 2 Tassen Kaffee.

 

DAS ABENDESSEN

Abends auf der Rückfahrt servieren wir im Speisewagen ein kaltes Abendessen.

Hierfür müssen Sie sich unbedingt morgens im Speisewagen anmelden und einen Platz für den Abend reservieren.

Folgendes steht zur Auswahl:

GAR Teller bestehend aus Rohschinken, Kochschinken, Rielingpastete, Pâté, Hähnchenschenkel, Salami, Wurst, Braten, Käse und Garnitur (Möhrensalat, Gurke, Ei, Radieschen).

Schinkenteller bestehend aus 2 Scheiben Brot mit Schinken belegt (roh, gekocht oder beides gemischt) auf einem Teller serviert.

Salamiteller bestehend aus 2 Scheiben Brot mit Salami belegt auf einem Teller serviert.

Käseteller bestehend aus 2 Scheiben Brot belegt mit Käsescheiben auf einem Teller serviert,

Sie haben die Möglichkeit Schinken, Salami und Käse auf einem Teller zu kombinieren.

Kinder erhalten, auf Wunsch eine halbe Portion (halber Preis).

Als Nachtisch bieten wir Obsttorte sowie Kaffee an.

Wir führen keine Aperitifs, keine Spirituosen und keine Rauchwaren.

 

KLEINE IMBISSE & GETRÄNKE

Während der Hin- und Rückfahrt werden Sie am Platz von Minibars mit kalten Getränken bedient. Die Minibars führen auch gesalzene Erdnüsse und Kartoffelchips mit.

Morgens können Sie im Speisewagen 'Rendez-Vous' belegte Brötchen (Rohschinken, Kochschinken, Salami, Käse) kaufen. 

Abends bieten wir die belegten Brötchen auch auf der Minibar an.

Im Barwagen gibt neben den üblichen kalten Getränken auch Bier vom Fass, ein Glas Sekt sowie belegte Brötchen, kleine Kuchen (Muffins), Erdnüsse und Kartoffelchips zu kaufen.

 

 

LE PETIT DEJEUNER

Il y a la possibilité de prendre un petit-déjeuner complet dans la voiture-restaurant. Ceci est composé de 2 petits-pains, d'un croissant, du pâté tartinable, de la confiture, du fromage et de 2 tasses de café.

 

LE DINER

Le sors au retour nous servons un dîner froid à la voiture-restaurant.

Vous devez absolument venir à la voiture-restaurant le matin pour réserver une place pour le soir.

Choix possibles:

Assiette GAR composée de jambon crû, de jambon cuit, du pâté au Riesling, du pâté, d'une cuisse de poulet, de salami, de charcuterie, de rôti, de fromage et de garniture (salade de carottes, cornichon, oeuf, radis).

Tartine au jambon composée de 2 tranches de pain garnies de tranches de jambon (crû, cuit ou mixte), servie sur une assiette.

Tartine au salami composé de 2 tranches de pain garnies de rondelles de salami, servie sur une assiette.

Tartine au fromage composé de 2 tranches de pain garnies avec des tranches de fromage, servie sur une assiette,

La possibilité de combiner jambon, salami et fromage sur une assiette existe.

Les enfants, sur demande reçoivent une demi-portion (à moitié prix).

Comme dessert nous offrons un morceau de tarte et du café.

Nous ne vendons pas d'apéritifs, pas de digestifs et pas de cigarettes.

 

PETITE RESTAURATION & BOISSONS

A l'aller aussi bien qu'au retour nous offrons un service 'minibar' sur place avec des boissons froides, des cacahuètes et des chips.

Le matin vous avez la possibilité d'acher des petits-pains (au jambon crû, jambon cuit, salami, fromage) à la voiture-restaurant 'Rendez-Vous'. 

Le soir les minibars offrent également ces petits-pains.

Dans la voiture-bar nous vendons des boissons froides, de la bière-pression, des coupes de crémant ainsi que des petits-pains, des petits gâteaux (muffins), des cacahuètes et des chips.

 

 

THE BREAKFAST

There is the possibility to take a complete breakfast in the dining-car. This is composed of 2 rolls, 1 croissant, jam, cheese, pâté and 2 cups of coffee.

 

THE DINNER

In the evening on the return run we serve a cold dinner in the dining-car 'Rendez-Vous'.

For this you must absolutely come to the dining-car in the morning and reserve a seat for the evening.

The choice:

GAR plate composed of raw ham, cooked ham, pie 'Riesling', pâté, chicken tigh, 'salami, sausage, roastbeef, cheese and a set (salad of carrot, cucumber, egg, radish).

Plate of ham composed of 2 sclices of bread covered with ham (uncooked, cooked or both mixed) served on a plate.

Plate of sausage composed of 2 slices of bread covered with 'Salami' sausage served on a plate.

Plate of cheese composed of 2 slices of bread covered with slices of cheese served on a plate,

You ave the possibility to combine ham, sausage and cheese on one plate .

Chidren may have a half portion (half price).

We offer fruit pie and coffee as dessert.

We don't sell aperitifs, spirits and cigarettes.

 

SMALL SNACKS & DRINKS

On outward and return journey we offer a 'minibar' service with cold drinks at your place. You also may have peanuts and potato-chips at the minibar.

In the moring on outward run we sell sandwiches (ham, salami and cheese) in the dining-car 'Rendez-Vous'.

In the evening on return run we also offer these sandwiches at the 'minibar'.

In the bar-coach you may buy cold drinks, barrelbeer, a cup op sparkling wine as well as sandwiches, small cakes (muffins), peanuts and potato-chips.

 

DE PETIT-DEJEUNER (Mueriessen)

Et besteet awer d'Méiglechkeet  am Iesswon e kompletten Petit-Déjeuner ze kréien. Dëse besteet aus 2 Bréidercher, 1 Croissant, Paté, Gebeess, Kéis an  2 Tase Kaffi.

 

D'OWESIESSEN

Owes um Retour zerwéiere mir am Iesswon e kaalt Owesiessen.

Dofir musst Dir Iech awer onbedéngt mueres am Iesswon umellen an eng Plaz fir owes reservéieren.

Folgend Wiel huet Dir:

GAR Teller besteet aus réi Ham, gekachten Ham, Rieslingspaschtéit, Paté, Pouletsstrempel, Salami, Charcuterie, Brot, Kéis plus Garnitur (Wuerzelszalot, Kornischong, Ee, Réidchen).

Hameschmier besteet aus 2 Rondele Brout beluecht mat Ham (réi, gekacht oder di zwee gemëscht) op engem Teller zerwéiert.

Zoossisschmier besteet aus 2 Rondele Brout mat Salami beluecht op engem Teller zerwéiert.

Kéiseschier besteet aus 2 Rondele Brout beluecht mat Kéisscheiwen op engem Teller zerwéiert,

Dir hutt och d'Méiglechkeet  Ham, Salami a Kéis op engem Teller ze kombinéieren.

Kanner kréien op Wonsch eng hallef Portioun (hallwe Präis).

Als Dessert offréiere mir Oubsttaart a Kaffi.

Mir hunn keng Aperitiffer, keng Drëppen a keng Zigaretten.

 

KLENGEGKEETEN & GEDRÉNKS

Um Aller an um Retour kommen Minibaren op ärer Sëtzplaz laanscht mat kalem Gedrénks. Hei kritt Dir och Chips a Kakuetten.

Mueres kënnt Dir am Iesswon 'Rendez-Vous' beluechte Bréidercher (réi Ham, gekachten Ham, Salami, Kéis) kafen. 

Owes bidde mir dës beluechte Bréidercher och op der Minibar un.

Am Barwon gëtt et nieft dem üblechen kalen Gedrénks och Béier vum Faass, eng Coupe Schampes esou wéi beluechte Bréidercher, kleng Kichelcher (Muffins), Kakuetten an Chips ze kafen.

 

 

 

x

Frühstück - petit-déjeuner - breakfast - Mueresiessen GAR Teller - assiette GAR - GAR plate - kalen Plat GAR
Brötchen - petit-pain - roll - Bréidchen Schinken-, Salami-, Käseteller - tartine au jambon, salami, fromage - plate of ham, salami, cheese - Hameschmier, Zoossisschmier, Kéiseschmier

Rendez-Vous

Rendez-Vous Innenraum - intérieur du Rendez-Vous - interior of the Rendez-Vous - am Iesswon Rendez-Vous

Torte - tarte - fruit pie - Uebsttaart

Minibar mit Getränken - minibar avec boissons - minibar with drinks - Minibar mat Gedrénks