LINKS  / LIENS

LUXEMBOURG - LUXEMBURG - LUXEMBOURG

CFL - Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois

Lëtzebuerger Gaarde Bunn Frënn Berdurf

5519 asbl

ALACF - Association Luxembourgeoise des Amis des Chemis de fer asbl

CF Lankelz asbl

1604 Classics asbl

AMFL - Association des Modélistes Ferroviaires de Luxembourg asbl (Walferdange)

DAMPBUNNCLUB Rëmeleng

Bus 34 asbl

TRAIN 1900 (Fonds de Gras)

MEC SPUR1 Lëtzebuerg

Module-Club Luxembourg

AMTF - Association des Musée et Tourisme ferroviaires asbl

MEC-R Miniatur Eisebunn's Club Reiserbann

TRAM asbl

Minièresbunn DHOIL (Fonds de Gras - Lasauvage)

RW die Modellbahnseite (Tom Schintgen)

Routemaster asbl

MBM - Modelleisebunnclub Bassin Minier, Esch Alzette

.

.

AMRL - American Modelrailroaders Luxembourg asbl

.

.

 

 

For more links / Für weitere Links / Pour d'autres liens

 

ALACF   www.rail.lu  (Association Luxembourgeoise des Amis des Chemis de fer asbl)

Wir haben auf der Homepage des G.A.R. Links zu anderen Seiten im Internet angelegt. Für all diese Links gilt: Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen diese Links führen.

Sur le site Internet du G.A.R. nous avons ajouté des liens vers d'autres pages dans l'internet. Pour tous ces liens vaut: Nous tenons à souligner que nous n'avons aucune influence ni sur la présentation ni sur le contenu des pages liées. Dons nous nous distançons de tous les contenus des pages liées. Cette déclaration vaut pour tous les liens du site GAR et pour tous les contenus ausquels mênent ces liens..

On the G.A.R. homepage we have added links to other internet pages. For all these links is valid: We would like to emphasize expressly that we have no influence on the layout and the contents of the linked sites. Therefore, we dissociate expressly from all contents of all linked pages on our homepage. This explanation is applicable to all links on the GAR homepage and for all contents of the pages, to which these links lead.

Op der Homepage vum G.A.R. ginn et Verbindungen (Linken) zu anere Säiten am Internet. Fir all dës Verbindunge gëllt: Mir betounen ausdrécklech, dass mir keen Afloss hunn op d'Gestaltung an den Inhalt vun dëse gelinkte Säiten. Dofir distanzéiere mir eis ausdrécklech vun allen Inhalter vun allen verbonnenen (gelinkten) Säiten op eiser Homepage. Dës Erklärung gëllt fir all Verbindungen op eiser Homepage a fir all Säiten zu deenen dës Verbindunge féieren.