Personenwagen - voitures voyageurs - passenger stock - Persouneween

  In der Anfangszeit bestand der Blankenberge-Express aus belgischen K Wagen sowie CFL Wegman Wagen (B, AB, ABD) grün und grün-beige. 

Ab 2005 kommen die grünen historischen Wegman Wagen (B) zum Einsatz. Die erste Klasse bestand aus SNCB I Wagen. 

2009-2010 wurde mit CFL Corail Wagen (B, AB) gefahren.

Im jahre 2010 waren, anstelle der belgischen Wagen, Wagen der Centralbahn (CBB) im Einsatz.

2013 bestand der Zug nur aus CFL Wegman Wagen und CBB Wagen (AM + Bm). 

Da 2014 die Wegman Wagen nicht zur Verfügung standen wurde der Zug ausschliesslich aus Centralbahn+SNCB Wagen (A+B) gebildet.

  Au début le Blankenberge-Express était composé de voitures belges du type K ainsi que de voitures Wegman CFL (B, AB, ABD) en livrée verte et beige-verte. 

A partir de 2005 les voitures historiques Wegman composent le train. La première classe était formée de voitures I de la SNCB.

En 2009-2010 le train était formé de voitures Corail CFL (B, AB)

En 2010 des voitures première classe (Am) de la Centralbahn (CBB) étaient utilisées au lieu des voitures belges.

En 2013 le train était formé que de voitures Wegman CFL et de voitures CBB (Am + Bm).

Suite à la non-disponibilité des voitures Wegman en 2014 le train était composé uniquement de voitures A et B "Centralbahn" + SNCB.

  At the beginning the Blankenberge-Express was composed of belgian coaches class K as well as CFL Wegman coaches (B, AB, ABD) in green and beige-green.

From 2005 onwards ...... the historical green Wegman cars (B). The first class was composed of SNCB I cars.

In 2009-2010 the train was composed of CFl Corail coaches (B, AB).

In 2010 first class cars (Am) from Centralbahn (CBB) were used instead of belgian cars.

In 2013 only CFL Wegman cars and CBB cars were used (Am + Bm).

As in 2014 the Wegamn cars were not available the train was composed only by "Centralbahn" and SNCB A+B cars.

  An der Ufankszäit bestong de Blankenberge-Express aus belsche K Ween an aus grénge a gréng-beige CFL Wegman Ween (B, AB, ABD). 

Ab 2005 koumen di 4 historesch gréng Wegmänner (B) zum Asaz. An der éischter Klass goufe SNCB I Ween agesat.

2009-2010 gouf mat de CFL Corailween gefuer (B, AB).

Am Joer 2010 waren, anstatt de belsche Ween, éischt Klass Ween (Am) vun der Centralbahn (CBB) am Asaz.

2013 bestong den Zuch nëmmen aus CFL Wegmänner a CBB Ween (Am + Bm).

Well 2014 d'Wegman Ween net zur Verfügung stongen waren am Zug ausschliesslech "Centralbahn" an SNCB Ween (A+B) agereit.

 

 

 

 

 

 

CFL Wegman Personenwagen - voitures Wegman CFL - CFL passenger cars Wegman - CFL Wegman Persouneween

CFL Wegman grün Luxemburg 

CFL Wegman Blankenberge 2006

CFL Wegman Blankenberge 2006

CFL Wegman DAB-486 Blankenberge 2006

CFL Wegmann DAB-494 Luxemburg 2010

CFL Wegman B-469 Blankenberge 2006

CFL Wegman B-452 Blankenberge 2011

 

 

CFL Corail Personenwagen (ex SNCF) - voitures Corail CFL (ex SNCF) - CFL passenger cars Corail (ex SNCF) - CFL Corail Persouneween (ex SNCF)

CFL Corail Wagen

2009-2010 B 20-71 501 -->. 20-71 513

CFL Corail Wagen

2009-2010 AB 30-71 520 + 30-71 521 + 30-71 522

CFL Corail Wagen AB Luxemburg 2010

CFL Corail Wagen B Luxemburg 2010

 

 

Personenwagen - voitures - passenger cars -Persouneween: CENTRALBAHN (CBB)

Centralbahn CBB

2010 Am (2x)

Centralbahn CBB

2013 Am 10-40 129 / Am 10-10 131 / Bm 22-40 154 / Bm 22-40 2xx

Centralbahn CBB

2014 Am 10-40 124 / Am 10-80 141 / Bm 22-30 004 / Bm 22-40 180

 

CBB Am-131 Blankenberge 15.08.2013

CBB Am-129 Luxemburg 17.08.2013

CBB Bm-154 Blankenberge 15.08.2013

CBB Bm-2xx Luxemburg 17.08. 2013

CBB Am-141 Luxemburg 26.07.2014

CBB Am-124 Trier-Ost 26.07.2014

CBB Bm-180 Luxemburg 26.07.2014

CBB Bm-004 Luxemburg 26.07.2014

EURO Am-013 Luxemburg 25.07.2015

EURO Am+Bm Luxemburg 25.07.2015

BTEX Bom-062 Luxemburg 08.08.2015

BTEX Bom-076 Luxemburg 08.08.2015

EURO Am-025+022+016+011 

Luxemburg 19.07.2016

 

Personenwagen - voitures - passenger cars - Persouneween: BAHNTOURISTIK (BTEX) & EURO-EXPRESS (EURO)

BTEX Bahntouristik

2015 Bom-024 5680 21-80 062 + 076

EURO Euro-Express

2015 Am-036 5680 11-80 013 + 018 + 022 / Bm 5680 22-80 010 + 035 + 036

EURO Euro-Express

2016 Am-036 5680 11-80 011+016+018+022+024+025

 

 

 

LOKOMOTIVEN

locomotives

locomotives

Lokomotiven

ANDERE WAGEN

autres voitures

other coaches

aner Ween

HOME